مراحل بررسی و تست های عملکردی یک پالایشگاه جدید، برحسب نیاز از جزئیات و پیچیدگی های فرآیندی خاصی برخوردار هستند. 

از آنجائی که تمامی قسمت های یک پالایشگاه در یک زمان تکمیل نمی گردند، برخی از قسمت ها یا یونیت ها ممکن است از لحاظ مکانیکی تکمیل گردند درحالی که هنوز دیگر قسمت ها تکمیل نشده باشند. به این ترتیب انتظار جهت تکمیل کلیه قسمت های پالایشگاه جهت آغاز فعالیت های راه اندازی، می تواند اتلاف وقت بسیاری را به همراه داشته باشد. 

بنابراین، برنامه ریزی پروژه زمانی بهینه سازی خواهد شد که اجرای فعالیت های تکمیلی به جای فعالیت های کلی پالایشگاه، براساس سیستم و زیر سیستم منظم شده باشند. رویکرد "سیستمی " منجر به متدولوژی زیر می گردد که مرتبط با سیستم ها و زیرسیستم ها و ضرب الاجل های زیر می باشند:

 • زیر سیستم زمانی "آماده راه اندازی" می باشد که تمامی فعالیت های  پیش راه اندازی تکمیل شده باشند.
 • زیر سیستم زمانی "آماده بهره برداری" می باشد که تمامی فعالیت های راه اندازی تکمیل شده باشند.
 • سیستم یا گروه زیرسیستم ها زمانی "آماده بهره برداری" می باشد که تمامی فعالیت های  استارت آپ تکمیل شده باشند.


تعریف سیستم/ زیر سیستم 

دسته بندی خاص یک پالایشگاه به سیستم و زیر سیستم ها معمولاً هرچه زودتر و در مرحله ی مهندسی پایه اتفاق می افتد. این فعالیت ها براساس قوانین خاصی توسط شرکت اُیکو انجام می گیرند و بر روی نقشه های& OLD PID، نمایش داده می شوند. منابع آموزشی و اجرائی OPERCOM & ICAPS معمولاً در مراحل ابتدایی مهندسی تفصیلی برنامه ریزی می گردند.

اُیکو تحت لیسانس TOTAL فرانسه از متدولوژی OPERCOM & ICAPS در پروژه های خود استفاده می نماید، علاوه بر این، بر اساس دانش آموخته های قبلی خود، اُیکو رویه های تست عملکردی و استارت آپی را تدوین نموده است که برای راه اندازی پالایشگاه ها از آنها استفاده می نماید.

فعالیت های تکمیلی یک پالایشگاه هیدروکربنی شامل یک سری ممیزی هایی است که قبل از راه اندازی یک پالایشگاه  انجام می شوند. هدف این ممیزی ها حصول اطمینان از این است که هر بخشی از تجهیزات بر اساس طراحی ساخته و عمل می نماید. این ممیزی ها همچنین آخرین بازبینی های حیاتی قبل از مرحله  استارت آپ می باشند. هدف نهایی ، ایمن سازی و رفع مشکلات تا حد ممکن در یک پالایشگاه گازی/نفتی می باشد.

این فعالیت های تکمیلی به دو دسته پیش راه اندازی و راه اندازی تقسیم می گردندکه تقریباً معادل تست های ثابت و متحرک(Static & Dynamic) می باشند. انجام این فعالیت ها منجر به فازهای قبل و بعد از استارت آپ جهت ارسال خوراک به پالایشگاه می گردد.


پیش راه اندازی

پیش راه اندازی شامل بازرسی تجهیزات نصب شده به منظور حصول اطمینان از نصب درست آنها طبق نقشه های مهندسی اولیه و انجام تست های سرد، ثابت و بدون برق می باشد.

فعالیت های پیش راه اندازی براساس زیر سیستم های تعریف شده توسط پیمانکاران ساخت انجام پذیرفته و توسط تیم راه اندازی نظارت می گردند. لازم به توضیح است که برای ایجاد اتصالات قسمت ها فعالیت های راه اندازی انجام می پذیرند.

پیش راه اندازی شامل سه بخش عمده می باشد:

 • کنترل های تطابق (Conformity Checks) تجهیزات با استفاده از چک لیست های مرتبط 
 • تست های ثابت و بدون برق (Static/De-energized) تجهیزات با استفاده از چک لیست های مرتبط 
 • فعالیت های خاص از قبیل شستشو و تمییز نمودن لوله ها و مخازن        


راه اندازی 

راه اندازی شامل تست های زنده  تجهیزات اصلی بعد از برق دار شدن است . تیم راه اندازی فعالیت های مربوطه را بر اساس زیر سیستم های تعریف شده انجام می دهد. 

راه اندازی دربرگیرنده تست های گرم، دینامیک و برق دار می باشد که به طور کلی شامل سه گروه زیر می باشد:

 • ممیزی دینامیک Dynamic Verification
 • تست های آنلاین و پویا  Running-in & Online Test
 • آماده سازی لوله ها و مخازن 


عملیات Pre Start- up 

قبل از انجام فعالیت های راه اندازی و ارسال خوراک به درون پالایشگاه ، تعدادی از فعالیت های عملیاتی فرآیندی بر روی لوله ها و مخازن می بایست صورت پذیرد. این گروه از فعالیت ها را تحت عنوان "Pre Start- up" دسته بندی می شوند.

این فعالیت های عملیاتی که انجام صحیح و اجرای آنها قسمت اصلی راه اندازی را تشکیل می دهد شامل سه گروه زیر می باشد:

 • تست های ESD

تست های ایمنی سیستم

تست عملیاتی 


عملیات Start- up 

فعالیت های استارت آپ همراه با آخرین آماده سازی ها قبل از ارسال خوراک به درون پالایشگاه آغاز می گردند و شامل تست های مختلفی هستند که در زمان آغاز فعالیت زنده پالایشگاه انجام می گیرند. 

هدف از انجام این تست ها ، حصول اطمینان از فعالیت مناسب و ایمن تمام تجهیزات می باشد. 

فعالیت های استارت آپ از طریق به کارگیری رویه های اجرایی انجام می پذیرند که توسط شرکت اُیکو تهیه گردیده اند. حوزه های فعالیت اجرایی به دو گروه زیر تقسیم می گردند:

 1. عملیات قبل از ارسال نفت و گاز 
 2. عملیات پس از ارسال نفت و گاز 

به کارگیری استراتژی های مناسب نگهداری و روش موفق برنامه ریزی و اجرایی، شرکت اُیکو را قادر به انجام فعالیت ها با بهره وری بالا جهت بهبود قابلیت استفاده از تجهیزات و حصول اطمینان از قابلیت بکارگیری تجهیزات می سازد. 

استراتژی نگهداری شرکت اُیکو بر روی حوزه های مهم زیر تمرکز می نماید:

 1. افزایش ثبات عملکردی پالایشگاه 
 2. افزایش عمر مفید پالایشگاه 
 3. قابل دسترس بودن تجیهزات در پالایشگاه 
 4. کاهش هزینه های عملیاتی و نگهداری

جهت دستیابی به اهداف مذکور و اجرای بهینه استراتژی ، واحد نگهداری شرکت اُیکو از چهار قسمت زیر تشکیل گردیده است:

واحدهای نگهداری دیسیپلین های اجرایی

واحد برنامه ریزی و روش ها 

واحد نظارت مبتنی بر شرایط 

بازرسی فنی