پتروشیمی مروارید
 • کارفرما

  پتروشیمی مروارید

 • وضعیت

  خاتمه یافته

 • حوزه فعالیت

  خدمات تعمیر و نگهداری

 • محصولات

  واحد الفین:

  واحد اتیلن جهت تبدیل 650,000 تن اتان به 500,000 تن اتیلن در سال طراحی شده است. خوراک این واحد از میادین پارس جنوبی تأمین می گردد. بخش عمده محصول اتیلن به میزان 340,000 تن در سال به عنوان خوراک در واحد اتیلن گلایکول (MEG) مصرف می گردد و 160,000 تن صادر خواهد شد.

  واحد MEG:

  ظرفیت تولیدی این واحد 500,000 تن MEG در سال است و 50,000 تن دی اتیلن گلایکول(DEG) و نیز 3,000 تن تری اتیلن گلایکول (TEG) تولید می کند. خوراک این واحد 340,000 تن در سال اتیلن و 368,000 تن در سال اکسیژن است که از واحدهای اتیلن و UT تأمین خواهد گردید.


 • مدت زمان

 • گاز ورودی

  1