پتروپالایش کنگان
 • کارفرما

  شرکت پتروپالایش کنگان

 • وضعیت

  در حال انجام

 • حوزه فعالیت

  مدیریت پانچ، اجرای عملیات تکمیل ساخت، پیاده سازی  نرم افزار  ICAPS

  نظارت برعملیات پیش راه اندازی، نظارت و مدیریت عملیات راه اندازی 

  اجرای عملیات  Start-up، انجام تست عملکرد  (Performance Test)


 • محصولات

  اتان: 8/1 میلیون تن در سال

  پروپان:1 میلیون تن در سال

  بوتان: 544.320 تن در سال


 • مدت زمان

 • گاز ورودی

  گاز طبیعی : 23.108 میلیون تن در سال