NGL 3100
 • کارفرما

  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

 • وضعیت

  در حال انجام

 • حوزه فعالیت


  خدمات مشاوره فنی و مهندسی در راه اندازی و نظارت بر حفاظت فنی (Preservation) از تجهیزات و تأسیسات، استقرار و اجرای سیستم ICAPS 

 • محصولات

  • +C2: چهل هزار بشکه در روز
  • گاز شیرین: 77 میلیون فوت مکعب در روز
  • گاز ترش: 102 میلیون فوت مکعب در روز
  • میعانات ترش: 997 بشکه در روز
 • مدت زمان

 • گاز ورودی