پتروشیمی زاگرس
 • کارفرما

  شرکت پتروشیمی زاگرس

 • وضعیت

  خاتمه یافته

 • حوزه فعالیت


  تعمیرات اساسی مجتمع

 • محصولات • مدت زمان

 • گاز ورودی