پتروشیمی نوری (برزویه)
 • کارفرما

  شرکت پتروشیمی نوری

 • وضعیت

  خاتمه یافته

 • حوزه فعالیت


  تعمیرات روزمره و اساسی


 • محصولات

  پارازایلین: 750 هزار تن در سال

  بنزن: 430 هزار تن در سال

  ارتوزایلین: 100 هزار تن در سال

  آروماتیک: 16 هزار تن در سال

  رافینیت: 379 هزار تن در سال

  گاز مایع (LPG): 76 هزار تن در سال

  پنتان: 47 هزار تن در سال

  هیدرو کربن های سنگین: 1980 هزار تن در سال

  هیدرو کربن های سبک: 680 هزار تن در سال

 • مدت زمان

 • گاز ورودی