پالایشگاه گاز پارسیان
 • کارفرما

   شرکت پالایش گاز پارسیان

 • وضعیت

  در حال انجام

 • حوزه فعالیت


   تعمیرات روزمره و اساسی

 • محصولات

  گاز طبیعی: 75 میلیون مترمکعب در روز 

  اتان: 98 هزار تن درسال  

  پروپان: 500 هزار تن درسال 

  بوتان: 350  هزار تن درسال

  بنزین طبیعی: 17/1 میلیون تن در سال

 • مدت زمان

 • گاز ورودی