استراتژی ما


  • راهبرد:

    "بهبود رقابت پذیري و ارتقاي سطح تعالی سازمانی و عملیاتی" و "تنوع بخشی به بازارها و خدمات"

  • مأموریت:

    "نقش آفرین در حیات بخشی و پایداري صنایع انرژي از طریق ارائه خدمات و انجام عملیات راه اندازي، بهره‌برداري و تعمیرات با بهره گیري از راهکارهاي دانش محور در بازارهاي داخلی و خارجی"

  • چشم انداز:

    "بازار و خدمات متنوع" ، "انتخاب برتر مشتریان" ، "متعالی با عملکرد در تراز جهانی"