چاپ مقاله کارشناس شرکت اُیکو با نمایه ISI در نشریه معتبر

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت خدمات فنی و مهندسی شرکت اُیکو،
1400/06/08
دسته بندی خبرآخرین اخبار

مقاله آقای مهندس اشکان ملکی در مجله معتبر Journal of Petroleum and Production Technology  Exploration به چاپ رسید.

مقاله آقای مهندس اشکان ملکی در مجله معتبر Journal of Petroleum and Production Technology  Exploration به چاپ رسید.


به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت خدمات فنی و مهندسی شرکت اُیکو،  مقاله آقای مهندس اشکان ملکی کارشناس فرآیند پروژه میدان نفتی آذر شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO) در مجله معتبر Journal of Petroleum and Production Technology  Exploration به چاپ رسید. 

این مقاله  تحت عنوان :

در نشریه Journal Of Petroleum Exploration and Production Technology کشور آلمان که از نشریات بین المللی مهم در حوضه زمین شناسی، مهندسی نفت و فن‌آوری‌های مرتبط با توسعه و مدیریت ذخایر نفت و گازمی¬باشد، به چاپ رسیده است.

 ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربن سنگ منشا با استفاده از مدل سازی دو بعدی حوضه رسوبی: مطالعه موردی در منطقه فروافتادگی دزفول شمالی، جنوب غربی ایران با هدف ارزیابی بلوغ سیالات هیدروکربنی، تعیین مسیر مهاجرت و خصوصیات سنگ¬های منشأ پابده، کژدمی، گرو و سرگلو در منطقه مورد مطالعه موضوع این مقاله می-باشد. بدین منظور تاریخچه تدفین و مدل حرارتی یک بعدی در چهار میدان نفتی (میادین آب تیمور، بند کرخه، مشتاق شرقی و رامشیر) و مدل¬سازی دوبعدی در یک مقطع (شامل میادین نفتی اهواز و منصوری) با استفاده از نرم¬افزار اوپن¬فلو¬ جهت تعیین سطوح پختگی کروژن (های) لایه¬های رسوبی، زایش و خروج هیدروکربن مورد ارزیابی قرار گرفته است.