حضور شرکت اُیکو در شصت و پنجمین نشست ماهانه اعضاء باشگاه نفت و نیرو

روابط عمومی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اُیکو)
1400/02/30
دسته بندی خبرآخرین اخبار

با هدف ارائه تجربیات شرکت اُیکو در قراردادهای تعمیر و نگهداری برگزار شد

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت اُیکو،  شصت و پنجمین نشست ماهانه باشگاه نفت و نیرو در مورخ سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1400با سخنرانی آقایان مهندس منوچهر طاهری مدیر عامل شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت و مهندس محمد سجاد کوثری مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت، با عنوان "چالش‌های قراردادهای جاری بهره‌برداری و تعمیرات، مخاطرات و راهکارها جهت نیل به تولید پایدار"  برگزار گردید. 

در این نشست که همزمان با دهمین سالگرد تأسیس شرکت اُیکو برگزار شد، گزارش مختصری از وضعیت شرکت و پروژه های آن از ابتدا تاکنون ارائه گردید و در ادامه چالش های قراردادهای بهره برداری و تعمیرات در دو بخش مورد بحث قرار گرفت.

بخش اول درخصوص تولید پایدار، همایش بهره برداری و تعمیرات، سیر تاریخی رویکردهای موثر بر توسعه منابع انسانی، مولفه های مدیریت عملیات و سهم پیمانکار در درآمد تولید بحث شد. در این بخش اشاره شد که ارائه خدمات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات به مقوله ¬های مهمی چون تولید، پایداری و بهره وری ارتباط پیدا می کند و فراتر از یک نگاه بخشی و صنفی بوده و به منافع ملی گره می خورد. همچنین مدیریت بهره برداری شامل بهره برداری ایمن، مصرف بهینه انرژی و تولید پایدار عنوان گردید.  

 در بخش دوم نیز به چالش ها، انواع مدل های قراردادی و برون سپاری اشاره گردید و در پایان نیز مزایا و پیشنهاداتی ارائه شد. در بخش چالش ها از منظر برگزاری مناقصه به کوتاه بودن مدت پیمان ها، مخدوش شدن نگاه بلند مدت به مقوله بهره برداری و علی السویه بودن وجود یا عدم وجود دانش فنی پیمانکار درعملیات بهره برداری و تعمیرات، سقوط تا مرز "پیمانکار تأمین نیرو" و همچنین اکثر مناقصات به صورت یک مرحله ای برگزار شده و امتیازات مربوط به معیارهای ارزیابی پیمانکاران نقشی در تعیین برنده ایفا نمی کنند، مطرح گردید. در ادامه به چالش های قراردادی از منظر انجام کار و خاتمه آن به موضوعات عدم وابستگی شرایط پرداخت به میزان تولید، بی اهمیت شدن شاخص های کلیدی عملکرد و عدم وجود روح فنی و نقش فناوری در قراردادها و عدم وجود بستر مناسب جهت ارتقای بهره وری در سیستم اشاره گردید. در ادامه این بخش به انواع قراردادهای حوزه بهره برداری، تعریف برون سپاری، مزایا و چالش های برون سپاری نیز پرداخته شد.

همچنین در پایان پیشنهاداتی در خصوص مدل های قراردادی شامل طراحی مدل هایی از قراردادهای برونسپاری براساس:

Risk Sharing

Long Term

Result Oriented

Special Services

و اصلاح ساختار مالی و بودجه های در نظر گرفته شده جهت فعالیت بهره برداری همچنین ایجاد نظام تأیید صلاحیت شرکت های بهره برداری و تعمیرات ارائه شد.