کسب تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت دانش توسط شرکت OICO