برگزاری مراسم تقدیر از پرسنل منتخب پروژه های شرکت اُیکو در روز ملی HSE