حضور موثر ایکو در سومین دوره کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت