هشتمین جلسه شورای مدیران شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت