افتتاحیه دوره آموزشی نیروهای جدید الاستخدام شرکت ایکو- دانشگاه شهید عباسپور- آبان ماه 1393