افتتاحیه دوره آموزشی گروه چهارم نیروهای جدید الاستخدام شرکت اُیکو