برگزاری فریضه نماز جماعت در نمازخانه ساختمان مرکزی اُیکو