حضور اُیکو در کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروی ایران