افتتاح مرکز راه اندازی پروژه میعانات گازی بندرعباس