پاک سازی طبیعت زیبای نایبند توسط کارکنان شرکت اُیکو