تقدیر از پرسنل منتخب پروژه های اُیکو در روز ملی ایمنی و آتش نشانی