افتتاحیه دوره آموزشی گروه هفتم نیروهای جدید الاستخدام شرکت اُیکو