بازدید مدیرعامل اویک از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس