بازدید مدیرعامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) از پروژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی