بازدید معاون محترم مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی از پروژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی