حضور شرکت اُیکو در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت تهران