برگزاری همایش تأثیر مهارت های زندگی در ایمنی محیط کار