حضور موفق شرکت اُیکو در نهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان