حضور شرکت اُیکو در هشتمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان