ممیزی های HSE روشی سیستماتیک و مستقل برای ارزیابی اجرای اثربخش سیستم مدیریت HSE می باشند.

اویکو یک رویکرد سه گانه برای ممیزی سیستم HSE دارد که شامل :

  • سطح 1: شامل ممیزی های HSE که از سوی کمیته ممیزی داخلی OICO بعنوان بخشی از برنامه ممیزی یکپارچه سازمان انجام می شود و شامل ممیزی های مستقل انجام شده توسط شرکت های خارجی برای دریافت گواهینامه های ISO 14001 و OHSAS 18001 و ISO 45001 می باشد.

  • سطح 2: شامل ممیزی های HSE که از جانب مدیران پروژه به عنوان بخشی از فرایندهای اطمینان از پروژه خود انجام می گردد.

  • سطح 3: شامل تأیید کار و فعالیت های بازرسی در محل کار برای تکمیل فرایند ممیزی رسمی HSE است.