جهت پیاده سازی موفق سیستم مدیریت HSE در شرکت اُیکو مدیریت ارشد بایستی کاملاً متعهد به اصول HSE بوده و و یک نقش راهبردی مشهود داشته باشد.

یک فرهنگ مدیریت HSE با رویکرد پیشگیرانه در صورتی پیشرفت خواهد داشت که کارکنان و یا پیمانکاران باور داشته باشند که مدیریت ارشد در ارائه عملکرد موفق HSE پیشقدم است.

خط مشی HSE اُیکو به صراحت بیانگر نگرش و رویکرد شرکت به مدیریت HSE می باشد. این بالاترین سند در سیستم مدیریت HSE اُیکو می باشد. این سند توسط هیات مدیره تصویب و توسط مدیریت عامل تأیید می شود. محتویات آن مطابق با الزامات استانداردهای ملی و بین المللی نظیر ISO 14001, OHSAS18001, ISO 9001, می باشد و شرکت اُیکو را متعهد به پیروی از قوانین و مقررات ملی و بین المللی می نماید.


بسمه تعالی


خط‌مشي نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست


شركت راه اندازی و بهره برداری صنايع نفت (OICO) به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در به کارگیری روش های نوین و تكنولوژي روزدرنظارت برفعالیت های مراحل راه اندازی و بهره برداری پروژه های صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی، به عنوان پیمانکاردرصنایع نفت ،گاز و پتروشیمی، مصمم است مدیریت بهداشت، ایمنی وجنبه های زیست محیطی فعالیتهای خود را بر اساس استانداردهای بین‌المللی سیتم مدیریت محیط زیست ISO14001:2004، سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی OHSAS18001:2007 و سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS(OGP)ارتقاء داده و متعهد می گردد خدمات خود را به بهترین نحو ، با توجه به اصول زیر عرضه نماید:

• رعایت کامل قوانين و مقررات ، دستورالعمل هاي ملي و بین المللی بهداشتی ، ایمنی و زيست محيطي

• ایجاد محیط ایمن وبهداشتی برای پرسنل سازمان وسایر ذینفعان آن با پایش مستمر ریسک¬های ایمنی وبهداشتی فعالیتها ومحیط کارایشان

• ارتقاء فرهنگ پیشگیری از وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی با تکیه بر آموزشهای تخصصی در حوزه HSE

• پیشگیری ازتخریب و آلودگی محیط زیست در کلیه جهات (از جمله آب، هوا، خاک و صوت) و حفظ وتوسعه فضاي سبز

• پایش و بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیستی

• مدیریت بهینه در مصرف منابع و انرژی

• ساماندهی و مدیریت ضایعات و پسماندها

در اين راستا، مديريت شركت ضمن اعتقاد به اصول فوق، دستيابي به آن را تنها در سايه مشاركت گروهي ، توأم با نظم و ترتيب سازماني امكان‌پذير مي‌داند. بر پایه این هدف ضروری است کلیه همکاران تمامی تلاش خود را برای تحقق کامل این خط مشی به عمل آورند .

تمام کارکنان، فردی و گروهی در قبال عملکرد HSE مسئولیت دارند.

برای توسعه یک سیتم مدیریت HSE و کارکرد مشارکت همه سطوح مورد نیاز است.

فعالیت های OICO پتانسیل خطرات و آسیب رسانی به کارکنان و محیط زیست را دارد که ممکن است منجر به آسیب و از دست دادن پروژه، محصولات نفتی و خسارتهای مالی و یا آسیب به اعتبار شرکت شود. فرایند مدیریت خطر و اثرات آن (HEMP ) یک ساختار با رویکرد مدیریت پتانسیل خطرات و اثرات آن بر فعالیت های اُیکو ایجاد می نماید.

مدیریت ریسکهای HSE و توسعه عملکرد HSE نیاز به طرحریزی دقیق در همه سطوح سازمان دارد. اهداف و برنامه ها باید برنامه ریزی اجرایی شوند و وقوع حوادث و برنامه های غیر قابل پیش بینی و شرایط اضطراری در این برنامه ها باید در نظر گرفته شود.

اهداف برنامه ریزی شده با اهداف کلان سازمان هماهنگ شده و با فرایند بودجه بندی نیز هم راستا می باشد. هدف از برنامه ریزی سالانه اُیکو، ارائه یک چارچوب برنامه ریزی برای برنامه ریزی و ارائه نتایج عملکرد، استراتژی های آینده و فرصت های سرمایه گذاری به سهامداران شرکت می باشد.

پیاده سازی کامل سیستم مدیریت HSE به این معنی است که پرسنل درتمام سطوح آنچه را انجام می دهند که سیستم مدیریت HSE می گوید. پیاده سازی موفق سیستم نیاز به فرهنگ سازی در سازمان دارد مانند: مسئولیت ها و مالکیت های مشخص و معین

ممیزی های HSE روشی سیستماتیک و مستقل برای ارزیابی اجرای اثربخش سیستم مدیریت HSE می باشند.


اویکو یک رویکرد سه گانه به برای ممیزی سیستم HSE دارد:

سطح 1: شامل ممیزی های HSE که از سوی کمیته ممیزی داخلی OICO بعنوان بخشی از برنامه ممیزی یکپارچه سازمان انجام می شود و شامل ممیزی های مستقل انجام شده توسط شرکت های خارجی برای دریافت گواهینامه های ISO 14001 و OHSAS 18001 می باشد.

سطح 2: شامل ممیزی های HSE که از جانب مدیران پروژه به عنوان بخشی از فرایندهای اطمینان از پروژه خود انجام می شود.

سطح 3: شامل تأیید کار و فعالیت های بازرسی در محل کار برای تکمیل فرایند ممیزی رسمی HSE است.

یک جزء کلیدی از سیستم مدیریتHSE اُیکو فرایند رسمی بازنگری است که در آن مدیر ارشد، عملکرد و مناسب بودن سیستم را در موارد زیر بررسی می کند:

• مدیریت ریسکهای HSE

• توسعه فعالیت ها برای بهبود مستمر عملکرد HSE

• اطمینان از مستمر و اثربخش بودن آن.


دامنه فرایند بازنگری شامل: فعالیت های اُیکو و مستندات سیستم مدیریت HSE در پروژه ها و ستاد شرکت اُیکو می باشد.