شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت در یک نگاه 


تغییرات پرشتاب و روزافزون صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین پیچیدگی های پروژه های نوین این صنعت، شرکت های ایرانی را بر آن داشت تا توانمندی های خود را بهبود بخشیده و رویکرد های جدید و منظمی را با هدف اطمینان از اجرای موفق پروژه ها بکار گیرند. در این میان ، فضای رقابتی پروژه ها ، ضرورت و اهمیت بکارگیری رویکردهای نوین در مدیریت، ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی را بیش از پیش نمایان و اجتناب‌ناپذیر می ساخت.

با درک این ضروریات و با هدف مدیریت و اجرای عملیات راه اندازی، استارت‌آپ، تعمیرونگهداری و آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اُیکو) در سال 1390، بعنوان یکی از زیرمجموعه های شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) و صندوق بازنشستگی صنعت نفت تأسیس شد.

این شرکت پیش از تأسیس ، با عنوان دپارتمان راه اندازی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) ، عملیات مربوط به راه اندازی و استارت آپ طرح توسعه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی را با موفقیت به انجام رسانده بود.